virbhadrasana

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ २-२३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *